Aviso legal

Voltar Imprimir

Dereitos da cidadanía na súa relación coa Administración:

 • Ser informada, orientada e tratada respectuosamente.
 • Coñecer a identidade das persoas responsables dos trámites.
 • Acceder aos rexistros e arquivos administrativos, sempre que non se lesionen dereitos de terceiras persoas ou existan razóns de interese público que o impidan.
 • Obter copia selada dos documentos orixinais que presente e á súa devolución, sempre que non deban figurar no expediente.
 • Coñecer o estado de tramitación dos expedientes en que teña a condición de persoa interesada e obter copias dos seus documentos.
 • Formular alegacións e achegar documentos en calquera momento do procedemento que sexa anterior ao trámite de audiencia.
 • Non presentar documentos que non se esixan nas normas ou que xa estean en poder da Administración que xestiona o asunto.
 • Elixir o lugar e o medio preferente para a entrega de notificacións.
 • Obter unha resposta expresa por parte de la Administración.
 • Esixir responsabilidades á Administración e á persoa ao seu servizo cando así corresponda legalmente. Consultar o rexistro xeral de protección de datos sobre o tratamento e a finalidade dos seus datos e a identidade da persoa responsable do ficheiro.
 • Rectificar, cancelar e opoñerse ao uso dos seus datos, nas condicións previstas na lei.
 • Calquera outro que lle recoñezan a Constitución e as leis.

Ao abeiro do artigo 38.2 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, "o establecemento dunha sede electrónica leva unida a responsabilidade do titular respecto da integridade, veracidade e actualización da información e os servizos  que se poida acceder a través dela". O artigo 7.1 do Real decreto polo que se desenvolve parcialmente a dita lei engade que "O titular da sede electrónica que conteña un enlace ou vínculo a outra cuxa responsabilidade corresponda a distinto órgano ou Administración pública non será responsable da integridade, veracidade nin actualización desta última".

A sede establece os medios necesarios para que a cidadanía coñeza se a información ou servizo ao que accede corresponde á propia sede, a un punto de acceso que non ten o carácter de sede ou a unha terceira persoa.  Neste sentido, na sede electrónica indícase a través de mensaxes sobre as ligazóns se levan a abandonar a propia sede.

Se vostede considera que algún destes dereitos non é respectado, pode efectuar a súa reclamación a través do sistema de suxestións e reclamacións que o Concello pon ao seu dispor en todos os centros e oficinas de información municipais e na páxina web.

Data da última actualización14/06/2022
Voltar Imprimir