Como se tramita

De forma xeral, os trámites poden realizarse a través de dúas canles
  1. Tramitación en liña, a través de rexistro electrónico
  2. Tramitación presencial, con cita previa
Se actúa a través de representante consulte representación
 
REXISTRO ELECTRÓNICO:
  1. Acceda á sede electrónica do Concello de Santiago de Compostela mediante DNI ou certificado dixital admitido
  2. Cubra os datos e achegue a solicitude, se é preciso, e a documentación que indica o trámite, asinada dixitalmente
  3. No suposto de que o trámite inclúa un modelo de solicitude asociado en formato pdf, é necesario cubrilo e achegalo

PRESENCIAL CON CITA PREVIA


Acuda á oficina de asistencia en materia de rexistro, o día e a hora sinalados na cita, co seu documento oficial de identidade e a documentación esixida para realizar o trámite.

Tamén pode solicitar cita a través do teléfono:

Rexistro Xeral: 881 505 107

Atención ao Contribuínte: 881 599 977

Rexistro/Información de Urbanismo: 981 542 420

 MODELO DE SOLICITUDE

Cando o trámite que se pretenda realizar NON dispoña de modelo de solicitude específico, utilice o modelo de “Solicitude xeral” que pode descargar CS000 Solicitude xeral.pdf

 

Solicitude e renovación de tarxetas bonobús
Voltar

datos de la subsección
DESCRICIÓN: Solicitude e renovación de tarxetas bonobús
QUEN O PODE PRESENTAR:

O interesado, directamente ou a través de representante

CANDO O PODE PRESENTAR: En calquera momento
LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Acuda á oficina en materia de rexistro que corresponda segundo a unidade tramitadora coa documentación esixida para realizar o trámite.

UNIDADE XESTORA: Circulación e Seguridad Cidadá
PRAZOS DE RESOLUCIÓN: 3 meses
EFECTOS DO SILENCIO ADMINISTRATIVO: Desestimatorio
RECURSOS:

Consulte os recursos aplicables

 

NORMATIVA:

Estatal:

Lei 39/2015 do procedemento administrativo común

Lei 40/2015 de réxime xurídico do sector público

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Información sobre protección de datos

É requisito indispensable estar empadroado neste Concello, agás na modalidade de carencia de recursos.
Deberá ingresarse no número de conta ES91 2080 0388 21 3110001510 (Abanca) a cantidade de 8,30 €, nos supostos de nova solicitude e de perda do distintivo.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA:
Solicitude MO038

NIVEL DE IDENTIFICACIÓN DE QUEN SOLICITA:
Alto:
Certificado dixital recoñecido e sinatura electrónica
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Documentación requirida
- Solicitude
Documentación de representación
- Documento de identidade do representante
- Acreditación da representación