Como se tramita

De forma xeral, os trámites poden realizarse a través de dúas canles
  1. Tramitación en liña, a través de rexistro electrónico
  2. Tramitación presencial, con cita previa
Se actúa a través de representante consulte representación
 
REXISTRO ELECTRÓNICO:
  1. Acceda á sede electrónica do Concello de Santiago de Compostela mediante DNI ou certificado dixital admitido
  2. Cubra os datos e achegue a solicitude, se é preciso, e a documentación que indica o trámite, asinada dixitalmente
  3. No suposto de que o trámite inclúa un modelo de solicitude asociado en formato pdf, é necesario cubrilo e achegalo

PRESENCIAL (CON CITA PREVIA PARA URBANISMO E ATENCIÓN AO CONTRIBUÍNTE)


Acuda á oficina de asistencia en materia de rexistro, co seu documento oficial de identidade e a documentación esixida para realizar o trámite.

Tamén pode solicitar cita a través do teléfono:

Atención ao Contribuínte: 881 599 977

Rexistro/Información de Urbanismo: 981 542 420

 MODELO DE SOLICITUDE

Cando o trámite que se pretenda realizar NON dispoña de modelo de solicitude específico, utilice o modelo de “Solicitude xeral” que pode descargar CS000 Solicitude xeral.pdf

 

Tarxeta de aparcamento para residentes
Voltar

datos de la subsección
DESCRICIÓN: Obter a autorización para aparcar en zona de residentes verde ou azul.
QUEN O PODE PRESENTAR:

O interesado, directamente ou a través de representante

CANDO O PODE PRESENTAR: En calquera momento.
LUGAR DE PRESENTACIÓN: Acuda á oficina en materia de rexistro que corresponda segundo a unidade tramitadora coa documentación esixida para realizar o trámite
UNIDADE XESTORA: Circulación e Seguridade Cidadá
PRAZOS DE RESOLUCIÓN: 3 meses.
EFECTOS DO SILENCIO ADMINISTRATIVO: Desestimatorio
RECURSOS:

Reposición e contencioso- administrativo

NORMATIVA:

Estatal:

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do Sector Público

Lei 33/2003 do patrimonio das administracións públicas

Municipal:

Ordenanza do sistema de ordenación e regulación do servizo da O.R.A. e aparcamento de residentes.

TAXA ASOCIADA Á TRAMITACIÓN:

Ordenanza 3.17 Taxa polo estacionamento de vehículos de traccion mecánica nas vías públicas municipais

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Información sobre protección de datos

Formulario de solicitude en modelo oficial

Notas relativas ao duplicado ou cambio de tarxeta:

Pago da tarxeta (5 €). Efectuarase no momento da recollida da tarxeta

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA:
Solicitude MO027

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Documentación requirida
- Solicitude
- Contrato de renting
- Autoliquidación das taxas correspondentes
- Permiso de circulación do vehículo, no caso de residentes con vehículo en réxime de propiedade
- Autorización da empresa para facer uso do vehículo de maneira única e exclusiva e fóra do horario de traballo, no caso de residentes con vehículo de empresa.
- Acreditar o domicilio de traballo da persoa solicitante, mediante un certificado da empresa, no caso de residentes por razón de traballo ou actividade profesional (ORA e verde)
- Acreditar o domicilio de traballo da persoa solicitante, mediante un certificado da empresa, no caso de residentes por razón de municipio
- Certificado da empresa que acredite o domicilio, no caso de cambio de tarxeta por variación de enderezo
- Documentos que acrediten a modificación dos datos, no caso de cambio de modalidade de tarxeta por variación de datos
- Libro de familia
- Certificado do Rexistro de parellas de feito
- Xustificación cambio de vehículo
Documentación de representación
- Acreditación da representación
- Documento de identidade de representacion