Como se tramita

De forma xeral, os trámites poden realizarse a través de dúas canles
  1. Tramitación en liña, a través de rexistro electrónico
  2. Tramitación presencial, con cita previa
Se actúa a través de representante consulte representación
 
REXISTRO ELECTRÓNICO:
  1. Acceda á sede electrónica do Concello de Santiago de Compostela mediante DNI ou certificado dixital admitido
  2. Cubra os datos e achegue a solicitude, se é preciso, e a documentación que indica o trámite, asinada dixitalmente
  3. No suposto de que o trámite inclúa un modelo de solicitude asociado en formato pdf, é necesario cubrilo e achegalo

PRESENCIAL (CON CITA PREVIA PARA URBANISMO E ATENCIÓN AO CONTRIBUÍNTE)


Acuda á oficina de asistencia en materia de rexistro, co seu documento oficial de identidade e a documentación esixida para realizar o trámite. O horario de atención presencial no Rexistro é de 9:00 a 13:00 h. (SEN CITA PREVIA)

Tamén pode solicitar cita a través do teléfono:

Atención ao Contribuínte: 981 542 384

Rexistro/Información de Urbanismo: 981 542 420

 MODELO DE SOLICITUDE

Cando o trámite que se pretenda realizar NON dispoña de modelo de solicitude específico, utilice o modelo de “Solicitude xeral” que pode descargar CS000 Solicitude xeral.pdf

 

Solicitude de subvención

Procedemento para solicitar subvencións convocadas polo Concello

O interesado, directamente ou a través de representante

O prazo o determina a convocatoria específica da subvención que se solicita

Acuda á oficina en materia de rexistro que corresponda segundo a unidade tramitadora coa documentación esixida para realizar o trámite

Calquera unidade orgánica do Concello de Santiago de Compostela

Non procede

Consulte os recursos aplicables

Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Lei 39/2015 do procedemento administrativo común.

Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Normativa e bases específicas da convocatoria.

É gratuíto

Solicitude Accesibilidade Edusi CS006H Modelo I

Solicitude Accesibilidade Edusi CS006H Modelo II

Solicitude Accesibilidade Edusi CS006H Modelo III

Solicitude Accesibilidade Edusi CS006H Modelo VI

Solicitude Accesibilidade Edusi CS006H Modelo VII

Solicitude CS006

Solicitude CS006BN Subvencións nominativas en materia de acción social

Solicitude CS006BN Subvencións nominativas en materia de acción social - Anexo II

Solicitude CS006BO Bolsas de comedor, actividades extraescolares e material escolar

Solicitude CS006BS Axudas individuais servizo de taxi adaptado

Solicitude CS006C Subvencións Asociacións Culturais 2023

Solicitude CS006CV Concurso decoración de Nadal

Solicitude CS006D Subvencións Festas Patronais

Solicitude CS006E Subvencións sector profesional 2023

Solicitude CS006E/I Subvencións nominativas en materia de migracións

Solicitude CS006E/I Subvencións nominativas en materia de migracións - Anexo II

Solicitude CS006EN Premios Entroido - Modelo II Datos participación

Solicitude CS006EN Premios Entroido Modelo I

Solicitude CS006ES - Anexo II-Cobro do anticipo societario

Solicitude CS006ES - Axudas ás empresas de economía social

Solicitude CS006F Subvencións fomento do deporte federado 2023

Solicitude CS006I Subvencións fomento da igualdade

Solicitude CS006I Subvencións fomento da igualdade - Anexo II

Solicitude CS006IG Premio Xohana Torres

Solicitude CS006PE Premios á excelencia empresarial

Solicitude CS006T Anexo 2 Datos do proxecto

Solicitude CS006T Anexo 3 Anticipo do pagamento

Solicitude CS006T Subvencións proxectos cooperación ao desenvolvemento

Solicitude CS006V Subvención Relacións Veciñais

Alto:
Certificado dixital recoñecido e sinatura electrónica
Substancial:
Acceso mediante sistema Clave
Documentación requerida
- Achegaranse o modelo de solicitude xeral de subvencións, o modelo de solicitude específico de cada convocatoria
- Documentos e informacións establecidos nas bases da convocatoria ou norma de aplicación
Documentación de representación
- Documento de identidade de representacion
- Acreditación da representación