Cómo se tramita

De forma xeral, os trámites poden realizarse a través de dúas canles
  1. Tramitación en liña, a través de rexistro electrónico
  2. Tramitación presencial, con cita previa
Se actúa a través de representante consulte representación
 
REXISTRO ELECTRÓNICO:
  1. Acceda á sede electrónica do Concello de Santiago de Compostela mediante DNI ou certificado dixital admitido
  2. Cubra os datos e achegue a solicitude, se é preciso, e a documentación que indica o trámite, asinada dixitalmente
  3. No suposto de que o trámite inclúa un modelo de solicitude asociado en formato pdf, é necesario cubrilo e achegalo

PRESENCIAL CON CITA PREVIA


Acuda á oficina de asistencia en materia de rexistro, o día e a hora sinalados na cita, co seu documento oficial de identidade e a documentación esixida para realizar o trámite.

Tamén pode solicitar cita a través do teléfono:

Rexistro Xeral: 881 505 107

Atención ao Contribuínte: 881 599 977

Rexistro/Información de Urbanismo: 981 542 420

 MODELO DE SOLICITUDE

Cando o trámite que se pretenda realizar NON dispoña de modelo de solicitude específico, utilice o modelo de “Solicitude xeral” que pode descargar CS000 Solicitude xeral.pdf

 

Solicitude de subvención
Volver

datos de la subsección
DESCRIPCIÓN:

Procedemento para solicitar subvencións convocadas polo Concello

PERSONAS LEGITIMADAS:

O interesado, directamente ou a través de representante

PLAZOS DE PRESENTACIÓN:

O prazo o determina a convocatoria específica da subvención que se solicita

LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Acuda á oficina en materia de rexistro que corresponda segundo a unidade tramitadora coa documentación esixida para realizar o trámite

UNIDAD GESTORA:

Calquera unidade orgánica do Concello de Santiago de Compostela

EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO: No procede
RECURSOS CONTRA LA RESOLUCIÓN:

Consulte os recursos aplicables

NORMATIVA REGULADORA:

Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Lei 39/2015 do procedemento administrativo común.

Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Normativa e bases específicas da convocatoria.

TASA ASOCIADA A LA TRAMITACIÓN:

É gratuíto

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA: Solicitude CS006 Solicitude CS006A
NIVEL DE IDENTIFICACIÓN DE QUIEN SOLICITA:
Alto: Certificado digital reconocido y firma electrónica
Alto:Acceso mediante sistema Clave
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Documentación requerida
- Achegaranse o modelo de solicitude xeral de subvencións, o modelo de solicitude específico de cada convocatoria
- Documentos e informacións establecidos nas bases da convocatoria ou norma de aplicación
Documentación de representación
- Documento de identidade do representante
- Acreditación da representación