Inicio -> Protección de datos

Protección de datos

 

Consonte o establecido na Ley Orgánica 3/2018, de 5 de decembro , de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais o Concello informa que os datos solicitados ou recollidos son de carácter obrigatorio, pasarán a formar parte dun ficheiro titularidade do Concello coa finalidade de dar resposta á relación establecida entre ambas as partes dentro do ámbito da nosa competencia e serán tratados de forma confidencial.

A negativa a facilitar a información requirida facultará ao Concello para exercitar as accións administrativas precisas. Igualmente, infórmase de que os datos poderán ser cedidos consonte a lexislación vixente. O titular dos datos poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei nas oficinas de atención á cidadanía (OAC) mediante solicitude escrita e asinada e acreditando debidamente a súa identidade.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
 

Servizos relacionados

 

 

21 de outubro do 2020