Inicio -> Validación do certificado de selo electrónico

Validación do certificado de selo electrónico

 

Para identificar e autenticar o exercicio da competencia na actuación administrativa automatizada, as administracións públicas poden utilizar selos electrónicos baseados en certificados que reúnen os requisitos esixidos pola lexislación de sinatura electrónica.

Un certificado de selo electrónico vincula uns datos de verificación de sinatura aos datos identificativos e de autenticación de determinada administración, organismo ou entidade, á persoa física representante da administración, organismo ou entidade titular do certificado e, se é o caso, ao persoal en quen estea delegada para os efectos da actuación administrativa automatizada.

Para actuacións e procedementos administrativos automatizados xestionados por esta Administración, vostede pode descargar o devandito certificado de selo de órgano incrustado no documento PDF que se xere de forma automática desde a sede electrónica. Para verificar a súa validez pode empregar o servizo Valide que ten habilitado o Ministerio de Presidencia.

Unha vez acceda ao servizo siga as seguintes instrucións:

  1. Acceda á opción “validar certificado"
       2. Seleccione o certificado descargado previamente
       3. Introduza o código de seguridade que se mostra
 
 

 

21 de outubro do 2020