Verificación de documentos electrónicos

Introducir e validar o CSV (código seguro de verificación) permite:

  • Verificar e cotexar electronicamente documentos impresos.
  • Acceder aos datos ampliados dos recibos