Inicio -> Recursos

Recursos

Contra este acordo/resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñer:

a) con carácter potestativo, recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo dun mes a contar desde o día seguinte ao de recepción desta notificación/publicación.
b) directamente, recurso contencioso administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados dende o día seguinte ao desta notificación ou publicación.

Sen prexuizo de calquera outro recurso que o interesado estime procedente interpoñer

 
21 de outubro do 2020