Inicio -> Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

 

Que é?

O Artigo 41.1 da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administraciones públicas, establece o carácter preferente das notificacións por medios electrónicos. En todo caso, realizaranse deste xeito cando a persoa interesada resulte obrigada a recibilas por esta vía.

Por tanto, para aquelas persoas interesadas que non están obrigadas á notificación electrónica teñen carácter voluntario. Estas persoas poderán decidir e comunicar en calquera momento ao Concello de Santiago que as sucesivas notificacións se practiquen ou deixen de practicarse por medios electrónicos.

De acordo co artigo 43.1 da mesma norma, a notificación electrónica debe ser practicada mediante comparecencia na sede electrónica, tanto para o acceso ás notificacións electrónicas derivadas daqueles procedementos aos que voluntariamente decidira subscribirse como para aqueles nos que a notificación electrónica sexa obrigatoria.

No caso das persoas usuarias obrigadas polo artigo 14.2 de la Lei 39/2015, de procedemento administrativo común das administracións públicas, este será o medio de notificación empregado debido á obriga de relacionárense por medios electrónicos coas administracións públicas.

Este servizo cumpre coas máximas garantías de confidencialidade, autenticidade e privacidade co fin de asegurar a identidade das participantes e a seguridade das comunicacións.

Que necesito?

  • Para utilizar este servizo é necesario dispoñer dun documento de identidade electrónico ou dun certificado dixital recoñecido e incluído na listaxe de certificados admitidos.
  • Debe ter en conta os requisitos técnicos e as recomendacións recollidas na páxina de axuda da sede.
  • En caso de ter problemas con este servizo, consulte a páxina de resolución de problemas frecuentes.
  • Subscribirse ao servizo

Como dou o meu consentimento para a subscrición ou baixa das notificacións electrónicas?

Accedendo ao servizo de consentimento para a subscripción ou baixa de notificacións electrónicas

Como funciona?

Cada vez que se poña ao seu dispor unha notificación electrónica, o Concello enviaralle un correo electrónico informativo ao enderezo que vostede indicou. Teña en conta que esta mensaxe só ten efectos informativos.

Acceda asiduamente ao seu apartado de notificacións electrónicas para verificar se se puxo ao seu dispor algunha nova. Non deixe transcorrer un tempo superior aos 10 días naturais, prazo que a normativa reguladora establece para que vostede acceda á notificación. En caso contrario, transcorrido o prazo, o Concello entenderá que vostede rexeitou a notificación e dará o acto por notificado para todos os efectos salvo que de oficio ou por pedimento de parte se comprobe a imposibilidade técnica ou material para acceder á notificación.

No apartado poderá aceptar e rexeitar as novas notificacións. Nese momento, a persoa (física ou xurídica) darase por notificada e poderá consultar as xa aceptadas ou rexeitadas.

A aceptación ou o rexeitamento da notificación xerará o correspondente xustificante de recepción, que deberá asinar electronicamente.

Acceso ao seu apartado de notificacións

 

21 de outubro do 2020