Inicio -> Cuestións e respostas frecuentes

Cuestións e respostas frecuentes

 

Teño problemas con Windows e Internet Explorer!

Teño desactivada a vista de compatibilidade?

Hai que ter desactivada a vista de compatibilidade en Internet Explorer tal e como se aprecia na imaxe.

Imagen FAQ_1

Aparéceme unha mensaxe dicindo que  non hai aplicacións instaladas para abrir vínculos JNLPS?

Se se produce un erro ao acceder ao detalle dun trámite do catálogo de trámites indicando que non hai aplicacións instaladas para abrir este tipo de vínculos (JNLPS), o problema débese á instalación de Java. Nestes casos significa que, ou ben non está instalada a versión correcta de Java (mínimo a 1.8_74 ou superior), ou ben hai que reinstalar Java porque hai algún tipo de problema coa versión instalada.

Teño activados os protocolos TLS?

Revisar que os protocolos TLS 1.1 e TLS 1.2 están activos no navegador. Para activalos hai que ir a "opcións de Internet >> opcións avanzadas >> seguridade" (é posible ter activado o SSL 3.0 e TLS 1.0). As opcións deben estar como poden verse na imaxe seguinte. Se as opcións que están marcadas na imaxe non o estivesen, é posible que Internet Explorer non poida completar a conexión  SSL contra o rexistro electrónico.

Teño instalado o certificado que utiliza o compoñente de sinatura?

Para o correcto funcionamento do rexistro electrónico e das notificacións electrónicas cómpre comprobar que o certificado da miniaplicación de sinatura se instalou correctamente no navegador. Para iso temos que dirixirnos ás opcións de Internet Explorer "/opcións de internet/certificados" e seleccionar a pestana "entidades de certificación raíz de confianza". Alí debe estar o certificado da miniaplicación, tal e como pode verse na imaxe de abaixo. En caso de que o certificado non se instalara ou estea noutra pestana distinta da indicada, teriamos que realizar a instalación manualmente seguindo os pasos que se describen na pregunta

Como instalo o certificado que utiliza o compoñente de sinatura?

FAQ_3

Os pasos para instalar correctamente o certificado que utiliza o compoñente de sinatura son:

1.- Desde unha consola de Windows executaremos o comando "mmc" (sen as comiñas) que nos abrirá unha pantalla como a que pode verse abaixo.

FAQ_4

2.- Desde a nova pantalla que se abriu seleccionaremos "/Arquivo/Engadir ou quitar complemento", que nos abrirá unha nova pantalla emerxente.

FAQ_5

3.- Desde esta nova pantalla seleccionaremos "certificados" e darémoslle ao botón "engadir".

FAQ_6

4.- Despois seleccionaremos "conta de equipo" e finalmente "equipo local".

FAQ_7

FAQ_8

5.- Para finalizar, darémoslle ao botón "aceptar" na nosa pantalla inicial e isto abriranos a xestión dos certificados do noso equipo.

FAQ_9

6.- Desde a xestión de certificados do noso equipo (que vemos abaixo) realizarase a importación do certificado.

O certificado xerado polo rexistro electrónico que deberemos importar atópase nunha ruta similar a esta "D:\Usuarios\psuarez\.jappsrv\jappsrv.cer", onde "psuarez" é a persoa usuaria identificada nesa máquina. Para importalo teremos que darlle ao botón dereito da carpeta "Certificados" que está dentro de "Entidades de certificación raíz de confianza". Una vez feito isto, seleccionaremos "todas as tarefas >> importar". Finalmente seleccionamos o certificado que queremos importar e aceptamos.

FAQ_10

7.- O último paso sería ir de novo ao navegador e comprobar outra vez, como se indicou na pregunta

Estou accedendo desde unha rede corporativa a través dunha persoa usuaria do dominio?

Neste caso hai que revisar o seguinte:

1.- Instalación de certificados raíz de confianza.

Deberase comprobar que as persoas usuarias do dominio poden instalar certificados raíz de confianza.

Para comprobar se isto é posible, a administración do dominio deberá executar desde unha consola de Windows o comando "gpedit.msc" (sen as comiñas). Desde aí seleccionaranse as seguintes opcións

"Configuración de equipo >> Configuración de Windows >> Directivas de clave pública >> Configuración de rutas de certificados".

Isto abrirá a pantalla que pode verse abaixo. Para que se permita a instalación de certificados raíz de confianza debe estar marcado o cadro de verificación que aparece sinalado. No caso de que non se queira activar esta opción, cada persoa usuaria deberá instalar manualmente claves públicas tal e como se explicou na pregunta

Como instalo o certificado que utiliza o compoñente de sinatura?

FAQ_11         

2.- Permisos restrinxidos

Hai que comprobar que as persoas usuarias do dominio coas que está intentando realizar os trámites teñan permiso de escritura en C:\Users\psuarez\AppData\Local\Temp , onde "psuarez" é a persoa usuaria identificada nesa máquina

Estou accedendo a través dun proxy?

Se está utilizando un proxy para establecer a conexión a Internet é moi probable que todas as conexións, incluída a 127.0.0.1, intenten pasar por el. Se usa un script para detectar se determinados enderezos IP deben saír polo proxy, hai que configuralo para que o enderezo local 127.0.0.1 non o utilice.

Teño instalado Windows 10?

Se este é o seu caso, revise o que segue:

1.- Windows Defender

Windows Defender é o antivirus e a devasa que vén por defecto en Windows 10. Se ten activo este antivirus é moi probable que non lle permita executar a miniaplicación do rexistro electrónico. Por iso debe engadir unha excepción no antivirus para permitir a tramitación ou, como medida temporal, desactivalo durante este proceso para volvelo activar tras a súa finalización.

O que se acaba de comentar tamén pode suceder con outro tipo de antivirus pero é menos probable

2.- Execución de Internet Explorer como administrador.

Outro problema que pode darse en Windows 10 é que non teña os privilexios suficientes de usuario.

Para evitar o problema, hai que executar Internet Explorer como administrador. Para iso debemos colocarnos sobre a icona de Internet Explorer e, mantendo a tecla das maiúsculas presionada (shift), darlle ao botón dereito do rato para seleccionar “executar como administrador”.

Teño problemas con Windows e Firefox!

Teño instaladas as claves públicas?

Firefox dispón dun almacén de certificados distinto ao de Internet Explorer e Chrome. Por iso, tanto o certificado que se queira utilizar como as súas claves públicas, deberán instalarse no almacén de claves de Firefox. Adicionalmente, e malia que non se realice a tramitación desde Internet Explorer, deben engadirse as claves públicas do certificado que queiramos utilizar nel, ou no almacén de Windows. Se non se inclúen, cando vaiamos asinar unha solicitude do rexistro electrónico (durante o paso 2 da tramitación), o despregable que mostra o certificado co que imos asinar aparecerá baleiro.

Comprobar a seguinte configuración

Revisar que dentro das opcións de Firefox NO está marcada a de "consultar os servidores respondedores OCSP para confirmar a validez actual dos certificados" tal e como pode verse na imaxe de abaixo.

FAQ_12      

Teño instalado o certificado que utiliza o compoñente de sinatura?

Para o correcto funcionamento do rexistro electrónico e das notificacións electrónicas habería que comprobar se o certificado da miniaplicación se instalou correctamente no navegador. Para iso temos que dirixirnos ás opcións de Firefox, "/Opcións/Avanzado" e seleccionar a pestana "Certificados". Unha vez alí faremos clic sobre o botón "Ver certificado" e buscaremos o certificado da miniaplicación dentro da pestana de "Autoridades", tal e como pode verse na imaxe de abaixo. En  caso de que o certificado non se instalara ou se instalara noutra pestana distinta da indicada, teremos que realizar a instalación manualmente. Para facelo, desde a páxina que acabamos de comentar, faremos clic en "Importar", seleccionaremos o certificado da miniaplicación e aceptaremos a importación. Normalmente o certificado atoparase nunha ruta similar a esta "D:\Usuarios\psuarez\.jappsrv\jappsrv.cer", onde "psuarez" é a persoa usuaria identificada nesta máquina.

FAQ_13


21 de outubro do 2020